Court composition: avdeling

Date: 10/10/2018

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Categories:

Comment: Ny kjennelse fra høyesterett i avdeling inneholder uttalelser om voldgift i sammenheng med kravet til rettferdig rettergang. Førstvoterende uttaler i avsnitt 72 at det ikke kan «utelukkes at Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6 kan føre til at norske domstoler må fremme søksmål til behandling til tross for at saken hører under voldgift, dersom voldgiftsbehandlingen ikke vil tilfredsstille de krav til rettferdig rettergang som følger av disse bestemmelsene. Praktisk er dette ikke, og det kan ikke hevdes på generelt grunnlag at voldgift er en mindreverdig prosessform. Jeg viser i denne forbindelse til at voldgift var avtalt som tvisteløsning mellom partene, og til at voldgift gjennomgående er mye benyttet til å avgjøre tvister i kommersielle forhold.» Dette på bakgrunn av en anførsel fra en av partene om at voldgift var uegnet som tvisteløsning når det er utvist grov skyld.