Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Date: 24/10/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Categories:

Comment: Lagmannsrettens kjennelse om forlenget varetekt ble opphevet da siktedes livs- og helsesituasjon ikke ble kommentert ved forholdsmessighetsvurderingen, strpl.§170a. Den siktede var diagnostisert med ADHD, angst og spiseforstyrrelser som han ble medisinert for, men som han ikke hadde mottatt under varetektsoppholdet. Lagmannsretten kommenterte ikke dette, men viste i sin begrunnelse for at fortsatt fengsling ikke ville være uforholdsmessig kun til tingrettens begrunnelse. Dette var ikke i seg selv en saksbehandlingsfeil, men forutsetter at den begrunnelsen tingretten hadde gitt var tilstrekkelig. Tingretten hadde ikke vurdert siktedes behov for medisiner, og dette ga lagmannsretten en særlig oppfordring til å kommentere dette. Siktedes helsesituasjon og mulighet for oppfølging under varetektsoppholdet er et forhold av betydning ved forholdsmessighetsvurderingen etter strpl. § 170a. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.