Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Date: 25/10/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Ny høyesterettsdom stadfester at en liggetid på 14 måneder utgjør brudd på rettergang innen rimelig tid. En domfelts anke til Høyesterett ble liggende ubehandlet hos påtalemyndigheten i omkring 14 måneder. Ankeutvalget uttalte at dette bruddet på retten til rettergang innen rimelig tid, jf. Grunnloven § 95 første ledd og EMK artikkel 6 nr. 1, måtte repareres gjennom redusert straff. Lagmannsrettens dom for så vidt gjaldt straffutmålingen ble opphevet, jf. strpl. § 323 tredje ledd. Det ble da opp til lagmannsretten å fastsette ny straff.