Court composition: avdeling

Date: 21/12/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Ny høyesterettsdom fastslår at det kreves dobbelt straffbarhet for å straffe tiltalte for den del av den fortsatte forbrytelsen som fant sted i utlandet. En utenlandsk statsborger var tiltalt for overtredelse av strl. 1902 § 219. Den mishandling av tiltaltes familie som saken gjaldt, var påbegynt i Jemen og fortsatte etter at utlendingen flyttet til Norge. Handlingene var ikke straffbare i Jemen. Høyesterett kom som lagmannsretten til at det kreves dobbelt straffbarhet for å straffe tiltalte for den del av den fortsatte forbrytelsen som fant sted i Jemen, jf. strl. 1902 § 12 første ledd nr. 4 bokstav b, også om mishandlingen ble vurdert som et fortsatt forhold. Heller ikke strl. 1902 § 12 annet ledd kunne begrunne straffbarhet for handlingene begått i Jemen. Påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens dom ble forkastet.