Court composition: avdeling

Date: 12/10/2015

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Høyesterett avsa 12. oktober 2015 dom angående tvangsadopsjon av et barn. Saken gjaldt spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon. En kommune hadde samtykket til tvangsadopsjon av en seks år gammel jente, som hadde bodd i fosterhjem fra hun var spebarn. Fosterforeldrene ønsket å adoptere henne, men barnets biologiske far motsatte seg dette. Høyesterett uttalte at de i avgjørelsen la særlig vekt på barnets beste. Høyesterett bemerket at adopsjon er et inngripende tiltak for barn som etter FNs barnekonvensjon artikkel 21 bare kan besluttes hvis det er til barnets beste. Videre stadfestet Høyesterett at de familiemessige båndene som brytes ved en tvangsadopsjon er beskyttet av EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. I sin konkrete vurdering la Høyesterett vekt på at barnets far hadde gode egenskaper og utviste forståelse for datterens situasjon, og ikke ønsket å fjerne henne fra fosterhjemmet. Det burde derfor legges til rette for at barnet kan opprettholde kontakten med sin biologiske far. Videre var det i lys av barnets trygge og gode base hos fosterforeldrene, ikke tilstrekkelig tungtveiende hensyn som talte for adopsjon på nåværende tidspunkt. Barnet ble ikke ansett å ha mye å tape på at adopsjonsspørsmålet utsettes til situasjonen og barnets behov var nærmere avklart. Begjæringen om tvangsadopsjon ble derfor ikke tatt til følge.