Date: 26/09/2017

Institution type: barneombudet

Document type: supplementary

Categories:

Comment: Barneombudet peker i sin supplerende rapport til FNs Barnekomité på tre særlig problematiske forhold for barn i Norge i dag. Til tross for flere svært positive skritt for å sikre bedre implementering av barnekonvensjonen i Norge, gjenstår det viktige tiltak på flere områder. Barn i sårbare situasjoner har størst risiko for å oppleve brudd på sine rettigheter, og Barneombudet fremhever tre områder som særlig problematiske. Den første kritikken retter seg mot manglende tilslutning til tredje tilleggsprotokoll om barns klagerett til FNs barnekomité. Andre kritikk retter seg mot vold mot barn, og at mange fortsatt utsettes for vold og seksuelle overgrep enda alle former for vold mot barn er forbudt i Norge. Tredje kritikk dreier seg om mobbing, der mobbetallene i Norge har vært relativt stabile over tid. Det må derfor settes i gang arbeid med å sikre et system som effektivt – og på barnevennlig måte – kan motta klager fra barn i mobbesaker, og iverksette tiltak som stanser mobbing på alle plattformer.