Date: 26/10/2017

Institution type: crc

Document type: report

Categories:

Comment: Barnekomitéen har pekt ut 22 punkter omkring barns menneskerettssituasjon i Norge der de ønsker mer informasjon. Norske myndigheter er bedt om å svare innen 16. februar 2018. Komitéen kan i den videre prosessen ta opp alle aspekter av barns rettigheter slik de følger av konvensjonen.