Date: 18/05/2016

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Dommen gir rettledning om forståelsen og anvendelsen av EMK artikkel 3 i tilfelle utlendinger har søkt – og eventuelt fått – asyl i et annet Europeisk land.