Date: 12/12/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen om avdeling for sykehuspsykiatri ved Ålesund sykehus viser utfordringer, blant annet ved bruk av tvang og tvangsmidler.Det ble pekt på flere forhold der avdelingen må forbedre rutiner; fysiske forhold og aktivisering, vedtak om bruk av tvang og tvangsmilder, behandling uten eget samtykke, ECT-behandling, institusjonskultur og politiets rolle, medvirkning og informasjon samt klage- og kontrollfunksjoner.