Report author: Statsadvokaten

Date: 28/04/2017

Document type: report

Categories:

Comment: Statsadvokatene har for første gang undersøkt samme type saker fra hele landet for å se om kvaliteten på etterforskningen og påtalearbeidet er god nok. Mishandling mot nærstående og voldtekt er de første sakstypene som er undersøkt på slik systematisk måte. Resultatene gir statsadvokatene og politimestrene et godt grunnlag for å utforme målrettede tiltak for å heve kvaliteten på etterforskingen og påtaleavgjørelsene i disse viktige sakene. Undersøkelsen er del av statsadvokatenes satsing på faglegging av straffesaksbehandlingen i politiet. To statsadvokater fra hvert av de 10 statsadvokatembetene har gått gjennom flere hundre saker ved hjelp av en «sjekkliste» med mer enn ett hundre punkter. Funn var bl.a. at kvaliteten på gjennomføring av avhør og etterfølgende avhørsrapporter er gode, men bruk av lydopptak må forbedres. Sikring av bevis i initialfasen samt bruken av etterforskingsplaner kan bli bedre. Man kan også bruke tvangsmidler i større grad i saker der det er aktuelt. Rapporten avdekker store regionale variasjoner.