Date: 05/09/2017

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen viser at avdeling Vien 4-25 har forbedringspotensiale på en rekke områder. Vien 4-25 er en av tre akuttavdelinger ved Hedmark ungdoms- og familiesenter. Avdelingen tar imot ungdom i alderen 13–18 år, og er godkjent for tre plasseringer etter barnevernlovens § 4-25. Det fremheves flere positive sider ved avdelingen i rapporten, slik som hyggelige og imøtekommende lokaler, gode muligheter for aktiviteter og en tilbakeholdelse av kroppsvisitering. Allikevel er det flere forhold der avdelingen kan og bør forbedres. Voldsbruk bør reduseres samt at forholdet til politiet og hva slags assistanse avdelingen kan motta fra dem må klargjøres. Der de får hjelp fra politiet må dette dokumenteres. Videre har det ved flere anledninger blitt besluttet at ungdommer ikke får adgang til fellesskapet uten at det er fattet vedtak om dette. Når ansatte fatter beslutninger uten vedtak stenger de døren for klagemuligheter. Videre bør avdelingen sikre ungdommenes rett til å bli hørt og til å delta, samt bedre ivareta retten til videregående utdanning.