Court composition: norges-hoyesteretts-ankeutvalg

Date: 29/03/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: kjennelse

Categories:

Comment: Ny kjennelse viser at beviskravet ved aldersfastsettelse etter strpl. ikke er i strid med våre internasjonale forpliktelser. I fengslingssak etter utlendingsloven §106 første ledd bokstav b, jf. §99, hadde lagmannsretten bygget på at utlendingen var over 18 år, jf. strpl. §184 andre ledd andre punktum, og at det ikke kreves mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt for å legge dette til grunn. Ankeutvalget sluttet seg til dette, og viste til at verken Grunnloven eller barnekonvensjonen kunne forstås slik at det måtte gjelde et strengere beviskrav. En eventuell usikkerhet ved metodene som benyttes til å fastsette alder, vil inngå i vurderingen av om kravet til alminnelig sannsynlighetsovervekt er oppfylt. Beviskravet måtte også avstemmes mot tunge praktiske mothensyn, blant annet den åpenbare faren for misbruk. Beviskravet måtte videre ses i sammenheng med kravet til bevis i den underliggende forvaltningssaken. Utlendingens anke ble forkastet.