Court composition: avdeling

Consultation type: law

Date: 31/10/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Ny høyesterettsdom fastslår at en flyktning ved identitetstvil kan nektes reisebevis under flyktningkonvensjonen, dersom det er foretatt en individuell vurdering. Tre flyktninger som hadde fått oppholdstillatelse i Norge, var nektet reisebevis av utlendingsmyndighetene på grunn av tvil om identiteten. Høyesterett uttalte at det er i samsvar med konvensjonen å nekte utstedelse av reisebevis dersom det er sannsynlighetsovervekt for at den oppgitte identiteten er uriktig. Det ble blant annet vist til at uriktige identitetsdokumenter anses å utgjøre et alvorlig sikkerhetsproblem, og til risikoen for at tilliten til norske reisedokumenter vil bli undergravd dersom det blir utstedt reisebevis til personer uten sannsynliggjort identitet. For to av de tre flyktningene var tvilen tilstrekkelig til å nekte reisebevis. Delvis dissens 4-1.