Court composition: avdeling

Date: 14/12/2017

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Høyesterett i avdeling uttaler seg om hensynet til barnets beste og retten til familieliv ved avslag på søknad om oppholdstillatelse i familieinnvandring. En asylsøker som hadde fått avslag på søknaden om beskyttelse, fikk barn med en norsk kvinne. Barnevernet hadde overtatt omsorgen for barnet, som var plassert i fosterhjem. Foreldrene hadde fått en begrenset samværsrett. En etterfølgende søknad om oppholdstillatelse i familieinnvandring etter utlendingsloven § 49 ble avslått av utlendingsmyndighetene. Avslaget ble opphevet av tingretten, hvoretter Utlendingsnemnda kom til samme resultat ved den nye behandlingen av saken. Høyesterett kom i motsetning til lagmannsretten til at Utlendingsnemndas siste vedtak var gyldig. Det ble ikke tatt stilling til om Utlendingsnemnda pliktet å sende nytt forhåndsvarsel etter at det første vedtaket var opphevet av tingretten, da denne mangelen ikke i noe tilfelle kunne ha virket inn på resultatet av den andre behandlingen. Saken var også tilfredsstillende utredet, og begrunnelsen når det gjaldt hensynet til barnets beste var tilstrekkelig. Retten til familieliv etter Grunnloven og EMK var heller ikke krenket.