Date: 31/05/2017

Institution type: lagmannsrett

Document type: dom

Categories:

Comment: For første gang dømmes staten for krenkelse av barns rettigheter etter forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i EMK art. 3. Saken gjaldt internering av fire barn i alderen 7-14 år, på Trandum i en periode på 20 dager forut for tvangsretur av familien. Forholdet utgjorde brudd på Grl. §§ 93 andre ledd og 94 første ledd annet punktum etter EMK art. 3, 5 nr. 1 og 8 samt BK art. 37 a og b. I dommen vises det til en rekke avgjørelser fra EMD der Frankrike dømmes for brudd på EMK art. 3 ved internering av barn. Til tross for skadebegrensende tiltak konkluderer lagmannsretten med at oppholdet på Trandum i hovedtrekk var tilsvarende slik som beskrevet av EMD i avgjørelsene mot Frankrike. I konklusjonen for brudd på EMK art. 3 vektlegger lagmannsretten spesielt innelukkingsaspektet, sterkt fengselspregende forhold, kroppskontroll, barnas særlig sårbare situasjon, flystøy og sist men ikke minst den lange perioden innesperring som underbygger en angstskapende effekt på barn. Ettersom det ikke forelå «særlig unndragelsesfare» forelå det også brudd på EMK art. 8 ved proporsjonalitetskravet. NB! Rettskraftig