Report author: HL-senteret

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport kartlegger utviklingen av holdninger i den norske befolkningen til jøder og muslimer fra 2011 til 2017. Rapporten er en oppfølging av undersøkelsen "Antisemettisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter (2012)". HL-senteret har gjentatt den samme undersøkelsen nå, 5 år senere, for å kartlegge utviklingen i holdninger. Rapportens hovedfunn er delt inn i ni hoveddeler, og viser at den negative holdningen i befolkningen til muslimer og jøder minsker. Den viser også at muslimer og jøder har en annen oppfatning av den norske befolkningens holdninger overfor dem enn befolkningen selv, samt at antisemettisme og muslimfiendtlighet er beslektede fenomener som er koblet til fremmedfiendtlige forestillinger i befolkningen.