Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Ny rapport fra Sivilombudsmannen peker på fengslingsliknende forhold og utfordringer ved innsynsbegjæringer for pasienter ved Gaustad sykehus. Etter besøk på Oslo Universitetssykehus, Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, rapporterer Sivilombudsmannens forebyggingsenhet om dårlige fysiske forhold og enkelte "fengslingsliknende" rom på skjermingsenhetene. Aktivitetstilbudet var stort sett godt. Selv om vedtakskulturen i forbindelse med tvangsbruk var forbedret, oppleve fere utfordringer med å få innsyn i journalene sine, og det forekom manglende gjennomgang av vilkår for inngrepet. Det forekom enkelte misforståelser rundt hva som utgjør isolasjon og dette medførte en fare for at det gjennomføres skjerming som i realiteten er isolasjon. Forekomst av bruk av mekaniske tvangsmidler var relativt lav og det var bevissthet rundt tvangsbruk blant de ansatte for å hindre skadevirkninger.