Date: 18/06/2018

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Sivilombudsmannens forebyggingenhet besøkte Agder behandling ungdom, avdeling Furuly i mars 2018. Ledelsen og de ansatte ved Furuly opplevde å være i en situasjon der de måtte iverksette tvang etter påtrykk fra politiet. Det kom også frem at barneverntjenesten og avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) hadde forventninger til institusjonen om å fatte vedtak om omfattende begrensinger. Ledelsen og de ansatte opplevde at de ikke hadde noe valg, og det ble fra Fylkesmannen påpekt at det ble gitt begrensinger ut over det som er tillatt etter rettighetforskriften. Barn og unge har i likhet med voksne rett til ikke å utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse. Politiet eller andre kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang utover de grensene rettighetforskriften setter. Bruk av tvang på bakgrunn av føring eller press fra politiet eller andre aktører innebærer en høy risiko for at ungdom utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse i strid med grunnleggende rettsprinsipper nedfelt i menneskerettighetene.