Date: 17/05/2018

Institution type: emd

Document type: dom

Categories:

Comment: Avgjørelse fra EMD om bevissikring hos advokater. Saken gjaldt politiets bevissikring av dokumenter i Wollands bolig og kontor. Wolland anførte at ransakingen og sikringen av dokumentene utgjorde brudd på retten til respekt for korrespondanse etter EMK art. 8. EMD fant det bevist at bevissikringen hadde hjemmel i lov, samt at den var forenlig med «rule of law», tilgjengelig og forutsigbar. Dessuten inneholdt lovgivningen tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier. I vurderingen om bevissikringen var nødvendig uttalte EMD at EMK tillater ransakning på advokatkontoret så lenge reelle rettssikkerhetsgarantier eksisterer. I denne saken hadde Wolland ikke anket tingrettens kjennelse om bevissikring, og det var heller ingenting som tilsa at påtalemyndigheten hadde gått utenfor de rammene som ble satt i kjennelsen. Videre mente EMD at tingrettens gjennomgang av de sikrede dokumentene ikke var «characterised by delays». EMD fant derfor at bevissikringen var nødvendig i et demokratisk samfunn. Wolland anførte også brudd på artiklene 6, 10 og 13, men disse klagene ble avvist som «manifestly ill-founded».