Date: 28/06/2018

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Høyesterettsdom slår fast at staten ikke har brutt menneskerettighetene i Gassled-saken. Olje- og energidepartementets vedtok 26. juni 2013 en forskriftsendring som innebar reduksjon av prisen for transport av gass i gassrørledningssystemet som eies av interessentskapet Gassled. Prisreduksjonen førte, i følge saksøkerne, til et tap for 15 milliarder kroner for selskapene som eier Gassled. Spørsmålet for Høyesterett var om reduksjonen i den fremtidige forventede inntekten var et «inngrep» i «eiendomsgode» som var vernet av EMK P1-1, og om dette eventuelle inngrepet var forholdsmessig. Høyesterett holder det åpent hvorvidt den forventede inntekten er et «eiendomsgode», da de uansett finner at det ikke er tale om noe uforholdsmessig inngrep. Høyesterett la i forholdsmessighetsvurderingen vekt på at selskapene hadde tatt en viss risiko da de kjøpte seg inn i Gassled, at saksbehandlingen hadde vært ryddig og at selskapene i realiteten ikke ble så hardt økonomisk rammet. Det forelå derfor ikke brudd på EMK P1-1.