Date: 06/09/2018

Institution type: emd

Document type: dom

Categories:

Comment: Norge dømt i EMD i sak om samvær. Klagers barn ble i 2012 plassert i beredskapshjem med hemmelig adresse, med én times samvær med mor i uken under tilsyn. Begrunnelsen var risiko for bortføring dersom det ble kjent for mors familie hvor barnet befant seg. Avgjørelsen ble brakt inn for tingretten som kom frem til at ingen av barnets foreldre skulle ha samvær. Foreldrenes anker førte ikke frem. EMD kom frem til at de norske domstolene hadde vurdert risikoen for bortføring riktig, og at det var riktig at en eventuell bortførelse ville kunne være skadelig for barnets utvikling. Selve rettsprosessen var også konvensjonsmessig da den var svært omfattende, klageren hadde blitt tilstrekkelig involvert og det var foretatt en tilstrekkelig vurdering av hensynet til barnets beste. Lagmannsretten hadde derimot ikke lagt nok vekt på å legge til rette for at mor og datter kunne bli gjenforent senere. EMD fremhevet at nekting av samvær ville føre til at mor og barn mistet kontakten, samt at barnet ikke ville bli kjent med sin romani-bakgrunn. Nektelse av samvær var konvensjonsstridig, og klager ble tilkjent erstatning.