Date: 11/09/2018

Institution type: hoyesterett

Document type: dom

Categories:

Comment: Dom fra Høyesterett avklarer vurderingstemaet i saker om tvangsadopsjon. Barnet ble fratatt foreldrene umiddelbart etter fødselen. Det hadde ikke vært noen kontakt mellom de biologiske foreldrene og barnet etter fødselen. Gutten har bodd hos fosterforeldrene siden han var ett år gammel. Han er svært sårbar og har et særlig behov for beskyttelse. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at det ville være best for barnet om fosterforeldrene fikk adoptere ham. Det ble vist til at det ikke var tale om å rive over etablerte sosiale bånd mellom gutten og hans biologiske familie, idet han etter fødselen ikke hatt noen form for samvær med dem. Det var også tvil om han noen gang ville forstå hva «biologisk familie» innebærer. En forsvarlig kontakt mellom gutten og hans biologiske familie ville uansett være avhengig av fosterforeldrene. Det forela da slike «exceptional circumstances» som etter Høyesteretts praksis og praksis fra EMD ga grunnlag for å anse tvangsadopsjon som den beste løsningen for barnet. Saken avklarer vurderingstemaet i denne sakstypen. Den gir også et eksempel på den konkrete avveiningen av de hensyn som gjør seg gjeldende i denne sakstypen.