Date: 05/03/2019

Institution type: som

Document type: report

Categories:

Comment: Sivilombudsmannen har besøkt Sandviken sykehus. Et sentralt funn var at skjerming skjedde i lokaler med uverdige forhold. Skjermingen ble ofte gjennomført på en isolasjonspreget måte, og mange pasienter tilbrakte mye tid alene. Det manglet en klar plan om hva et skjermingsopplegg bør inneholde, og det var svært begrensede muligheter til å oppholde seg i friluft. Klinikken hadde et uvanlig høyt antall vedtak om isolering. Mange av skjermingsvedtakene ble også gjennomført på isolat, slik at skillet mellom tvangsmidler og skjerming ble visket ut. En del ansatte var usikre på forskjellen mellom isolering og skjerming. I tillegg ble det avdekket feilaktige forståelser av reglene om tvangsmidler, for eksempel at enkelte ansatte feilaktig mente at en ikke behøvde å fatte vedtak om fastholding i forbindelse med skjerming, selv om pasienten gjorde fysisk motstand. Ombudsmannen fant også svakheter når det gjaldt utformingen av vedtak om tvangsmedisinering. Blant annet ble vilkåret om at pasienten mangler samtykkekompetanse forklart med manglende «sykdomsinnsikt», uten at begrunnelsen var nærmere utdypet. Gjennomgangen viste at vilkåret om at behandling med legemidler «med stor sannsynlighet» ville gi positiv behandlingseffekt, i flere tilfeller var mangelfullt begrunnet. Vurderingene var ofte ikke knyttet til den enkelte pasienten.