Date: 07/05/2019

Document type: concluding-observations

Categories:

Comment: FNs komité for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse har publisert sine avsluttende bemerkninger om Norge. Komiteen er positive til bla. likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018, Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer, Regjeringens handlingsplan mot diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser om brukerstyrt personlig assistanse. Komiteen uttrykker bla. bekymring over at CRPD ikke er blitt inkorporert i norsk lov, tolkningserklæringene Norge har avgitt til CRPD og variasjonen mellom ulike kommuner i tilbudet til personer med funksjonsnedsettelse. Hva angår anbefalingene om inkorporering av CRPD og om å sikre lik annerkjennelse for loven (i forbindelse med ny vergemålslov) mener komiteen at Norge bør iverksette «urgent measures». Komiteen kommer også med anbefalinger for å hindre diskriminering når det gjelder helse (herunder helsepersonells kunnskap om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse) og utdanning (herunder læringsutbyttet av undervisning av barn med funksjonsnedsettelse), i tillegg til å uttrykke bekymring for interseksjonell diskriminering.