Foredrag

Foto: Fartein Rudjord/Juristforbundet

NIM tilbyr foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper. Lengden på foredragene varierer fra  45–90 minutter. Her finner du et utvalg av temaene NIMs ansatte holder foredrag om.

Menneskerettighetssituasjonen i Norge og NIM

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Hvordan menneskerettighetene er integrert i norsk lovverk og ivaretas i Norge
 • Generelt om NIM
 • Menneskerettssituasjonen i Norge – Hva er de største menneskerettslige utfordringene man står overfor i Norge i dag?
 • Et historisk blikk til EMD-saker mot Norge: Hva man blir dømt/ikke dømt for, noen utviklingstrekk og hvordan Norge står seg sammenlignet med andre land
 • Menneskerettighetsforsvarere i Norge

Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner

 • Innføring – internasjonal overvåking av menneskerettighetene i Norge
 • FNs konvensjonsorganer og deres anbefalinger til gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge
 • Menneskerettighetsovervåking – metodologier og praksis
 • Gjennomføring av menneskerettigheter i norsk rett – forholdet mellom norsk rett og folkeretten og ulike innarbeidingsmetoder av menneskerettighetskonvensjoner
 • Menneskerettighetskonvensjoner, folkerettslig metode og traktattolkning
 • Folkerettens kilder og metode
 • FNs menneskerettighetssystem

Ytringsfrihet

 • Sammenhenger mellom menneskerettigheter, rettsstat og demokrati – ytringsfrihetens plass i et fungerende demokrati
 • Kunstnerisk ytringsfrihet
 • Ansvar for hatefulle ytringer
 • Ulovlige ytringer på nett – grensen mot ytringsfriheten
 • Ytringsfriheten før og i dagens digitaliserte offentlighet

Urfolk

 • Urfolks menneskerettigheter – en innføring
 • Minoritetsvern etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27
 • Vern etter SP artikkel 27 mot inngrep i samiske naturbruksområder
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og urfolks menneskerettigheter
 • Om betydningen av ILO-konvensjon 169 for samiske forhold i Norge
 • Urfolks rett til konsultasjoner – rettslig forankring og betydning  
 • FNs erklæring om urfolks rettigheter
 • Urfolksrettigheter etter folkeretten

Nasjonale minoriteter

 • Nasjonale minoriteters menneskerettigheter – en innføring
 • Nasjonale minoriteters vern etter FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
 • Europarådets beskyttelse: Rammekonvensjonen om nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten

Ikke-diskriminering og likestilling

 • Fem grunner til at alle bør bry seg om Istanbulkonvensjonen
 • «Oppskriften» på tiltak mot vold i nære relasjoner – Istanbulkonvensjonen: en gjennomføringskonvensjon
 • Menneskerettslig vern mot diskriminering på etnisk grunnlag
 • Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer
 • Vold og overgrep mot eldre
 • FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og gjennomføringen i norsk rett
 • Tvang i helsesektoren og menneskerettighetene
 • Forholdet mellom EMK og CRPD mht tvang i psykiatrien – nyere praksis
 • Paradigmeskiftet i CRPD og vergemål
 • Menneskerettigheter og rusbehandling

Barns rettigheter

 • Barns rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen
 • Etterlevelsen av barnekonvensjonen i norsk rett
 • Barnevern og menneskerettigheter
 • De menneskerettslige forpliktelsene til å hindre vold og overgrep mot barn

Asylsøkere

 • Barnekonvensjonens krav til omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Klima og miljø

 • Klimaflyktninger

Menneskerettigheter i væpnet konflikt

 • Forholdet mellom menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett
 • Derogasjon fra menneskerettigheter – når og hvordan?
 • FNs våpenhandletraktat og menneskerettighetene
 • Miljøet og væpnet konflikt

Næringslivets menneskerettighetsansvar

 • FNs veiledende prinsipper om næringslivets menneskerettighetsansvar (UNGP)
 • NIMs strategi om menneskerettigheter og næringsliv
 • Selskapers ansvar for menneskerettighetsbrudd i tilknytning til væpnet konflikt