Direktør Petter Wille (f. 1949) ble i 2016 oppnevnt av Stortinget som NIMs første direktør for en periode på seks år. Hans åremål utløper i 2022.

Direktørens ansvarsoppgaver er nærmere fastsatt i loven og instruksen for NIM, hvor det blant annet fremgår at direktøren har ansvaret for den daglige administrative, personalmessige og faglige ledelsen av NIM, og for NIMs interne organisering innenfor de rammer som styret fastsetter.

Wille har bred erfaring med menneskerettigheter og internasjonal rett. Han har i hovedsak arbeidet i Utenriksdepartementet, der han har hatt flere ledende stillinger. Foruten å ha vært byråsjef i rettsavdelingen, avdelingsdirektør i FN-avdelingen og avdelingsdirektør i avdelingen for menneskerettigheter og humanitære spørsmål, har han vært ambassadør og Norges faste representant til Europarådet. Han har også vært ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève med ansvar for generelle FN-spørsmål, menneskerettigheter og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg har han vært tilreisende spesialutsending for menneskerettigheter. Wille har også ledet arbeidsgruppen som utarbeidet mandat for FNs permanente forum for urfolk.

Wille har skrevet boken «FN og menneskerettighetene» og vært medforfatter av flere bøker med menneskerettigheter som tema. I tillegg har han undervist i spesialfagene folkerett og menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og vært fast sensor ved universitetet til juridisk embetseksamen.