200 resultater

Undervisning om menneskerettigheter

30 apr 2020

NIM tilbyr foredrag om menneskerettigheter, som er tilpasset elever i videregående skole. Foredraget er særlig relevant for elever som har faget rettslære eller lignende. Hovedpunkter Hva er menneskerettigheter? Hvorfor har vi menneskerettigheter? Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge? (Inkl. NIMs rolle) Hvilke menneskerettslige utfordringer har vi i Norge i dag? Varighet:…

Kahooter

30 apr 2020

Hva kan du om FNs barnekonvensjon? Menneskerettigheter DA og NÅ Declaration of Human Rights…

Høringsuttalelse – forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøter i Utlendingsnemnda m.v. for å begrense utbruddet av Covid-19

Høringsuttalelse – forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøter i Utlendingsnemnda m.v. for å begrense utbruddet av Covid-19

24 apr 2020

NIM anbefaler at den foreslåtte hjemmelen for å beslutte at nemndsmøter skal avholdes som fjernmøte innskrenkes og kvalifiseres noe, og at en slik beslutning bare kan treffes dersom det er «nødvendig og ubetenkelig». NIM savner videre en vurdering av hvordan forslagene forholder seg til menneskerettighetene, særlig EMK artikkel 13 og barnekonvensjonen.

Høringsuttalelse – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Høringsuttalelse – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

17 apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i bortvisningsforskriften, slik at søknader om første gangs oppholdstillatelse kan behandles og innvilges som normalt, men at det kan settes midlertidige restriksjoner på innreise av smittevernhensyn. NIM mener det er positivt at forslaget er sendt på høring, men stiller spørsmål ved om høringsfristen kunne vært noe lengre. NIM savner også en vurdering av om inngrepet er forholdsmessig, herunder om hensynet til folkehelsen kunne vært ivaretatt gjennom mindre inngripende tiltak, som for eksempel karanteneplikt.

Høringsuttalelse: NOU 2019:20 – En styrket familieverntjeneste

Høringsuttalelse: NOU 2019:20 – En styrket familieverntjeneste

15 apr 2020

NIM mener at flere av forslagene i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste styrker barns menneskerettigheter i saker hvor familier splittes eller det er konflikter. Det er positivt at barnets beste og barnets rett til medvirkning, blant annet ved at barn får rett til å delta i meklingsprosessen, foreslås lovfestet. Dette er også i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité.