32 resultater

Høyesterettskjennelser om bruk av mobiltelefon, HR-2015-1871-U

15 sep 2015

Høyesteretts ankeutvalg avsa 15. september 2015 kjennelse i en sak der spørsmålet var om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd var tilstrekkelig begrunnet. A var av tingretten bøtelagt for overtredelse av forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn. Tiltalte var straffet etter…

Høyesterettsdom om politiavhør av siktede, tilståelse uten forsvarer, HR-2016-379-A

17 feb 2016

Høyesterett i avdeling avsa 17. februar dom der de tok stilling til om en dom måtte oppheves fordi lagmannsretten under ankeforhandlingen hadde tillatt avspilling av et videoopptak av tiltaltes politiforklaring. Spørsmålet for Høyesterett var om siktede i henhold til EMK art. 6 før avhøret fant sted hadde fått tilstrekkelig informasjon…

Høyesterettsdom om statens erstatningsansvar, HR-2016-296-A

08 feb 2016

Høyesterettsdom om statens erstatningsansvar for kostnader ved klage til Europarådets sosialrettskomite Høyesterett avsa 8. februar 2016 dom angående statens erstatningsansvar for Fellesforbundet for sjøfolks kostnader i forbindelse med bistand til to medlemmers rettslige prøving av oppsigelser, samt ved en etterfølgende klage til Europarådets sosialrettskomite. Spørsmålet i saken var om staten…