1108 resultater

Concluding Observations fra FNs komité for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 2019

07 mai 2019

FNs komité for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse har publisert sine avsluttende bemerkninger om Norge. Komiteen er positive til bla. likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018, Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer, Regjeringens handlingsplan mot diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser om brukerstyrt personlig assistanse. Komiteen…

FNs menneskerettighetsråds compilation om Norge før UPR, 2019

21 feb 2019

Menneskerettighetsrådet har publisert sin sammenstilning om Norge. Rapporten samler informasjon fra rapporter fra treaty bodies, special procedures og andre relevante FN-dokumenter. Rapporten har tre deler: 1) “Scope of international obligations and cooperation with international human rights mechanisms and bodies”, 2) “National human rights framework” og 3) “Implementation of international human…

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen Sandviken sykehus, 2019

05 mar 2019

Sivilombudsmannen har besøkt Sandviken sykehus. Et sentralt funn var at skjerming skjedde i lokaler med uverdige forhold. Skjermingen ble ofte gjennomført på en isolasjonspreget måte, og mange pasienter tilbrakte mye tid alene. Det manglet en klar plan om hva et skjermingsopplegg bør inneholde, og det var svært begrensede muligheter til…