Avgrens søket

Publikasjoner

Mottakere

Område

Kilder

NIMs høringssvar til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp

NIM diskuterer her menneskerettslige aspekter ved forslaget fra rusreformutvalget, herunder forslagene til lovendringer i lys av bl.a. barns rettigheter, retten til helse, og retten til privatliv.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet

Foredrag

NIM tilbyr foredrag og forelesninger for studenter, offentlig ansatte, foreninger, sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike yrkesgrupper. Lengden på foredragene varierer fra  45–90 minutter. Her finner du et utvalg av temaene NIMs ansatte holder foredrag om. Menneskerettighetssituasjonen i Norge og NIM Hva er menneskerettigheter? Hvordan menneskerettighetene er integrert i norsk lovverk og ivaretas i Norge Generelt om NIM […]

Koronavirus

Innspill om besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 05.05.2020, vedrørende besøksforbud og sosial isolering for langtidspasienter i sykehus og beboere på sykehjem og øvrige heldøgns omsorgsplasser i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetHelse- og omsorgsdirektoratet

«Smittestopp» og retten til privatliv

NIM har gjort en foreløpig vurdering av de juridiske problemstillingene knyttet til appen «Smittestopp». Forholdet mellom personvernhensyn på den ene siden, og smittesporing og analyse av smittespredning på den andre drøftes i denne artikkelen.

Sårbare grupper under covid-19-pandemien

Koronakrisen rammer bredt og ulikt, men for mange sårbare grupper aksentuerer krisen og tiltakene, som er iverksatt for å hindre spredning av smitte, allerede eksisterende menneskerettslige utfordringer

Foredrag og undervisning

Foredrag Her finner du informasjon om hvilke temaer NIM holder foredrag om.  Undervisning NIM tilbyr foredrag for elever i videregående skole. Kahooter Test din kunnskap om menneskerettigheter her! Forklaringsvideoer Se NIMs forklaringsvideoer om ulike menneskerettslige temaer.

Undervisning om menneskerettigheter

NIM tilbyr foredrag om menneskerettigheter, som er tilpasset elever i videregående skole. Foredraget er særlig relevant for elever som har faget rettslære eller lignende. Hovedpunkter Hva er menneskerettigheter? Hvorfor har vi menneskerettigheter? Hvordan ivaretas menneskerettighetene i Norge? (Inkl. NIMs rolle) Hvilke menneskerettslige utfordringer har vi i Norge i dag? Varighet: 45–60 min.