Dialogmøter med myndigheter og sivilsamfunn om oppfølging av FNs anbefalinger

Alle verdens flagg foran FN-bygningen i Geneve
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Sammen med LDO har NIM tatt initiativ til et samarbeid med aktører i sivilsamfunnet som har bidratt med rapportering om ulike menneskerettighetsproblemer til FNs traktatorganer. Hensikten er å komme med innspill til statsråder og politisk ledelse om hva slags FN-anbefalinger som bør prioriteres i deres arbeid.

NIM og LDO fungerer som sekretariat for dialogen, og som brobyggere mellom myndighetene og sivilsamfunnet Samarbeidet har som mål å møte myndighetene fire ganger i året, der ulike aktører vil bli representert i de forskjellige møtene

Både departementer med koordineringsansvar for FN-rapportering og de konvensjonsspesifikke NGO-koalisjonene har i ulike møter gitt uttrykk for at diskusjoner med fokus på ett temaområde av gangen vil kunne styrke muligheten for en reell og konstruktiv dialog mellom myndigheter og det sivile samfunn.

Vårt anliggende er å styrke dialogen med myndighetene om oppfølging av de viktigste internasjonale anbefalingene, og målet er at dialogen om oppfølging og involvering av sivilsamfunnet skal kunne skje på en måte som er effektiv og nyttig for departementenes løpende arbeid med viktige temaer.

På oppfordring fra koordinerende departementer har det sivile samfunn på selvstendig grunnlag identifisert en kortliste av prioriterte temaer for dialogmøter i prosjektperioden. Arbeidsgruppen har blitt enige om ti kriterier for prioritering av temaer blant et stort antall anbefalinger, har diskutert valg av tema i sine respektive nettverk og har utformet en metode for tematiske dialogmøter. Et første dialogmøte med fokus på inkorporering av CRPD ble gjennomført med KUD (og JD) i mars 2022, og en anmodning om et nytt dialogmøte med fokus på vold mot kvinner ble sendt til JD (BFD og KUD) i oktober 2022.

Prosjektperiode

 • September 2020
 • Desember 2022 (forlenget til 2023)

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere

Samarbeidspartnere (eksterne):

Arbeidsgruppe med representanter for det sivile samfunn, herunder:

 • Anti-rasistisk senter for nettverk for FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)
 • Helsingforskomiteen for NGO-forum for menneskerettigheter med fokus på FNs hovedkonvensjoner på henholdsvis sivile og politiske rettigheter (SP) og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), samt konvensjonen mot tortur (CAT)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) for nettverk
 • Redd Barna for Forum for FNs barnekonvensjon (CRC)
 • Stopp diskrimineringen for koalisjonen for FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Sekretariat for arbeidsgruppen sammen med NIM:

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Formål:

Vi har konkretisert to målsettinger med tilhørende tiltak:

Mål 1 – Styrke en systematisk, koordinert og effektiv oppfølging av anbefalinger fra internasjonale traktatorganer både på statlig og kommunalt nivå:

 1. Gi råd og assistanse til regjeringen for bedre koordinering og oppfølging av anbefalinger.
 2. Utarbeide oversikt over relevant informasjon for å kunne overvåke oppfølging av anbefalinger.
 3. Konsultasjon med det sivile samfunn og ombudsinstitusjoner.

Mål 2 – Støtte myndighetene i deres oppfølging av prioriterte anbefalinger:

 1. Informasjon om internasjonale anbefalinger ut til berørte aktører.
 2. Identifisere og utarbeide planer for forsterket oppfølging av NIMs tematiske prioriteringer blant internasjonale anbefalinger.

Tilnærming

Inkluderende og konsulterende tilnærming. Prosjektet drives av arbeidsgruppen på vegne en bred sammenslutning av organisasjoner. LDO og NIM er sekretariat for arbeidet.

Bakgrunn

NIM skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Vi legger blant annet til rette for samarbeid med offentlige organer, uavhengige ombud og frivillige organisasjoner. I tillegg samarbeider vi med FN og andre internasjonale overvåkingsmekanismer for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Vi har fulgt Norges rapportering til alle FNs overvåkingsorganer i perioden 2017-2020. Vi har avgitt så kalte «skyggerapporter» som supplerer statens egenvurdering, gitt muntlige orienteringer til komiteene før høring av Norge og på andre måter bidratt til kunnskapsbaserte anbefalinger fra internasjonale overvåkingsorganer til Norge. Vi har bevisst engasjert bredt gjennom åpne møter og samarbeid med ombud, frivillige organisasjoner og myndighetene.

Myndighetene har ansvar for å følge opp FNs anbefalinger. Ansvaret er fordelt på de ulike fagdepartementene som del av det løpende politiske arbeidet. Fire departementer har koordineringsansvar for rapportering til og oppfølging av anbefalinger knyttet til én til tre menneskerettskonvensjoner. Denne løsningen gjør at det er vanskelig for eksterne aktører å få oversikt og innsyn i hva som skjer.

NIM tok derfor initiativ til å sammenstille alle anbefalingene til Norge fra alle FNs overvåkingsmekanismer, sortert etter tema. Rapporten «Compilation of Recommendations to Norway, The UN Human Rights Monitoring Bodies 2017-2020» ble lansert på et seminar arbeidsmøte med myndighetene og det sivile samfunn i november 2020.

Publikasjoner