Hva: I 2016 fremla Lysne II-utvalget utredningen Digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalget anbefalte at etterretningstjenesten får adgang til masselagring og søk i datatrafikk som passerer over den norske landegrensen. I praksis innebærer det at datakommunikasjon fra enhver vil kunne bli fanget opp og prosessert av etterretningstjenesten. NIM avga høringsuttalelse til utredningen og publiserte også en kronikk om saken i VG. Sammen med Datatilsynet arrangerte vi seminaret Digitalt grenseforsvar – hva står på spill? Seminaret ble avholdt på Litteraturhuset, som var fullsatt. Seminaret var åpent for alle og tok sikte på å formidle kunnskap om DGF og problemstillingene forslaget reiser. I tillegg har NIM holdt foredrag for Tankesmien  Agenda om DGF og relaterte problemstillinger.

Hvorfor: Forslaget om DGF, som nå behandles i Forsvarsdepartementet, er uttrykk for en av vår tids store (menneskerettslige) problemstillinger om forholdet mellom sikkerhet og personvern. Et viktig spørsmål blir hvordan både sikkerhet og personvern kan ivaretas i en tid hvor overvåkingsmulighetene øker som følge av økt digitalisering. Problemstillingen er ikke særnorsk. En rekke europeiske land har innført eller vurderer å innføre lignende ordninger som den som er foreslått av Lysne II-utvalget.

Mer info: I 2018 følges prosjektet opp med et skriftlig arbeid om de menneskerettslige skrankene for bulkinnsamling av datatrafikk. NIMs høringsuttalelse om
Lysne II-utvalgets utredning, vår kronikk i VG (publisert 10. februar 2017) samt mer informasjon om vårt seminar er tilgjengelig på vår nettside. Vi planlegger også å avgi uttalelse til Forsvarsdepartementets forslag til oppfølging av DGF, som er forventet i løpet av 2018. Les også mer under temaet Personvern i 2017 årsmeldingens del 2.