Hva: Under Arendalsuka 2017 arrangerte NIM et seminar om Grunnloven som samfunnskontrakt og prosessen omkring endringer av denne kontrakten. Vi inviterte representanter fra ulike partier til debatt, og Jette Christensen, Michael Tetzschner, Bård Vegar Solhjell og Sveinung Rotevatn takket ja.

Hvorfor: Grunnlovsendringsforslag må fremsettes i et av de tre første årene i en stortingsperiode, og vedtas eventuelt med 2/3 flertall i et av tre første årene i den
påfølgende stortingsperiode. Det mellomliggende valget er ment å ivareta et demokratisk prinsipp: At folket skal få mene noe om hva som skal stå i «samfunnskontrakten». Ikke engang et komma kan endres fra forslaget frem til vedtaket. Men hvordan skal folket orientere seg når forslagene ikke diskuteres i valgkampen? Ikke engang før den store grunnlovsreformen i 2014 var de ulike endringsforslagene som forelå, nevnt i noe partiprogram. Prinsippet for grunnlovsendringer er i høyden et abstrakt ideal – få velgere
velger parti ut fra hvilke grunnlovsforslag de fremsetter. Men i en tid der Grunnloven blir stadig viktigere – både som rettskilde og som politisk styringsdokument – burde vel folk i det minste informeres litt? Vi søkte å bidra til folkeopplysning om temaet ved å la debattantene presentere forslag de brenner for, og få en felles diskusjon om dem og endringsprosessens styrker og svakheter.

Mer info: Seminaret kan ses på våre nettsider. NIM har som del av sitt lovfestede mandat å gi råd til Stortinget, og vi er tilgjengelige for juridisk rådgivning også om grunnlovsforslag og hvordan de forholder seg til statens menneskerettslige forpliktelser.