Hva: Formålet med prosjektet er å bidra til en god gjennomføring av menneskerettighetene for de nasjonale minoritetene i Norge. NIM har kartlagt og analysert anbefalinger fra internasjonale traktatorganer og praksis fra nasjonale domstoler og ombudsordninger for å få frem et helhetsbilde om nasjonale minoriteters menneskerettslige situasjon. NIM holdt i november 2017 et seminar med representanter for de fem nasjonale minoritetene for å få deres syn på hvor utfordringene ligger. NIM utarbeider en rapport som redegjør nærmere for nasjonale minoriteters situasjon og for statens menneskerettslige forpliktelser på området.

Hvorfor: Nasjonale minoriteter i Norge møter mange former for menneskerettsutfordringer. Det dreier seg om blant annet språk og opplæring, hatytringer, antisemittisme,
marginalisering og diskriminering på bolig- og arbeidsmarkedet. Det finnes ikke pr. i dag kilder som gir et samlet bilde av nasjonale minoriteters menneskerettslige utfordringer. Det er også store forskjeller mellom minoritetene, og et stort mangfold innenfor minoritetene, noe som kan bidra til å gjøre en helhetlig kartlegging vanskelig.

Mer info: NIM arbeider med en rapport om temaet. Du kan lese mer under temaet Nasjonale minoriteter i 2017 årsmeldingens del 2.