Hva: Prosjekt med formål om å bidra til å hindre vold i nære relasjoner i samiske samfunn. NIM har holdt et åpent møte i Kautokeino sammen med Likestillings og diskrimineringsombudet og Sametingsrådet der sivile organisasjoner, fagpersoner og offentlige instanser ga innspill til hvordan vold i nære relasjoner i samiske samfunn kan forebygges. Innspillene er tatt videre til FNs kvinnekomité og til flere departementer. NIM arbeider med en rapport om innspillene og statens menneskerettslige forpliktelser på området.

Hvorfor: Vold i nære relasjoner er en alvorlig menneskerettslig utfordring. Det kan være ekstra utfordrende for staten å ivareta sine menneskerettslige forpliktelser overfor etniske minoritetsgrupper eller urfolk, der språkvansker og kulturforskjeller danner en barriere mellom ofre og hjelpeapparat. En av disse gruppene er samer, og forskning viser at samene nettopp opplever disse kulturelle barrierene i sitt møte med politi og hjelpeapparatet. Risikoen for at samene ikke får den hjelpen de trenger, er dermed stor. Det foreligger også indikasjoner på at de opplever mer vold enn andre i Norge.

Mer info: NIM har lansert en temarapport om temaet. Anbefalinger i rapporten ble tema for skriftlige spørsmål til regjeringen fra representanter på Stortinget, les mer her og her.

Du kan lese mer om vold i nære relasjoner i samiske samfunn under temaet «Vold og overgrep» i NIMs årsmeldinger og på vår nettside. På nettsiden finner du også en VG-kronikk om temaet NIM skrev sammen med LDO (publisert 13. november 2017).