Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 24 treff.

   Justering av saksbehandlingsprosessen knyttet til forbrenningsutslipp

   NIM har avgitt høringssvar til Energidepartementets høring om justering av saksbehandlingsprosessen knyttet til forbrenningsutslipp. NIM det er viktig og riktig at departementet nå vil sikre konsekvensutredning av forbrenningsutslipp og sendte dette på høring. Det vil bidra til et bedre opplyst beslutningsgrunnlag, samt fremme borgernes rett til miljøinformasjon og medvirkning gjennom høringer i viktige beslutningsprosesser, i tråd med demokratiske prinsipper om borgernes  medbestemmelse og Grl. § 112 andre ledd. NIM kommer med forslag til en ordlyd til veilederen som etter vårt syn bedre samsvare med plikten myndighetene har til å utrede forbrenningsutslipp. NIM kommenterer også forholdet til menneskerettslige vurderinger etter Grunnloven § 112 og FNs barnekonvensjon.

   Til: Energidepartementet
   NIM-H-2024-023

   Innspill til representantforslag 76 S (2023–2024)

   NIM sender et innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å løfte sidene nedbygging av norsk natur har til menneskerettighetene i forbindelse med representantforslag 76 S (2023–2024). For at myndighetene skal kunne iverksette treffsikre tiltak slik at naturens ressurser disponeres i tråd med Grunnlovens miljøparagraf 112, påpeker NIM at myndighetene må ha en helhetlig oversikt over hvordan naturen samlet sett påvirkes av enkeltinngrep over tid

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-016

   Sakskostnader og reell tilgang til domstolene i miljøsaker

   NIM har sendt brev til Justis- og beredskapsdepertementet og Klima- og miljødepartementet om sakskostnader og reell tilgang til domstolene i miljøsaker, og kartlegging av idømte sakskostnader ved tap i siste instans i sivile miljøsaker anlagt av allmennheten etter 2.5.2003.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementetKlima- og miljødepartementet
   NIM-B-2024-009

   NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid

   Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (GMO) med unntak av mennesker, og et samlet utvalg mener organismer og produkter utviklet med genteknologi bør vurderes etter en standard om «etisk forsvarlighet». Begrepet foreslås å inkludere prinsippene nytte, bærekraft, rettferdig fordeling og åpenhet. NIM går ikke inn i utvalgets konkrete forslag til endringer, men løfter frem noen menneskerettslige rammer etter Grunnloven og Århuskonvensjonen for fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer departementet bør hensynta i sin oppfølgning av NOU-en.

   Til: Klima- og miljødepartementet
   NIM-H-2024-015

   NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp

   NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om veivalg for klimapolitikken frem mot klimalovens mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 . NIM har i høringssvaret prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser eller har side til sentrale materielle eller prosessuelle menneskerettslige spørsmål, særlig Grunnloven § 112. NIM mener utvalget har flere gode anbefalinger som bør følges opp raskt for å fremme og beskytte menneskerettighetene, særlig å (i) videreutvikle/styrke klimaloven og etablere et uavhengig klimapanel/klimaråd, (ii) styrke konsekvensutredning og vurderinger av klimaeffektene av forbrenningsutslipp i norsk petroleumsforvaltning og (iii) vurdere når plikten til å nekte PUD etter Grunnloven § 112 inntrer i en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og ikke gi ytterligere PUD-tillatelser inntil en slik strategi og vurdering er ferdigstilt.

   Til: Klima- og miljødepartementet
   NIM-H-2024-005

   Oppfølgning: spørsmål om petroleumsskatteloven § 11

   NIM har sendt brev til Finansdepartementet med spørsmål om departementets vurderinger av klima- og miljøkonsekvenser ved endringen av petroleumsskatteloven § 11. NIM etterspør hvordan departementet vurderer virkningene av endringene av loven i tråd med Norges forpliktelser etter Grunnloven § 112 og Parisavtalen.

   Til: FinansdepartementetKlima- og miljødepartementet
   NIM-B-2023-022

   Oppfølgning av høring om endring av klimaloven 13.6.2023

   NIM har sendt brev til Stortingets energi og miljøkomité som oppfølging etter høring om endring av klimaloven 13. juni, hvor vi gi mer utfyllende svar på spørsmålene som ble stilt av komiteen.

   Til: Stortingets energi- og miljøkomité
   NIM-H-2023-027

   Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

   NIM anbefaler NIM at departementet vurderer om klimaloven bør endres ut over det som foreslås i høringen for å bedre ivareta forpliktelser staten har til å avverge klimaendringer som kan påvirke retten til et miljø som sikrer helsen etter Grunnloven § 112, og retten til liv, privatliv, hjem, eiendom, helse og kulturutøvelse som følger av flere internasjonale menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av.

   Til: Klima- og miljødepartementet
   NIM-H-2023-010