Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 28 treff.

   Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

   Lovforslagene i denne høringen har til formål å styrke kommunenes rolle i prosesser knyttet til vindkraft på land. NIM har enkelte kommentarer og innspill til hvordan denne målsettingen kan styrkes. Disse knytter seg særlig til uavhengige konsekvensutredninger, oppdatering av energiloven, veiledning om vurderinger vedrørende SP 27 og kunnskap om kumulative virkninger over tid av flere inngrep.

   Til: Kommunal- og distriktsdepartementetOlje- og energidepartementet
   NIM-H-2023-011

   Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

   NIM anbefaler NIM at departementet vurderer om klimaloven bør endres ut over det som foreslås i høringen for å bedre ivareta forpliktelser staten har til å avverge klimaendringer som kan påvirke retten til et miljø som sikrer helsen etter Grunnloven § 112, og retten til liv, privatliv, hjem, eiendom, helse og kulturutøvelse som følger av flere internasjonale menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av.

   Til: Klima- og miljødepartementet
   NIM-H-2023-010
   Faksimile av NIMs brev til OED oppå et bilde av vindmøllene på Fosen.

   Oppfølging av Fosen-saken

   NIM har sendt brev til Olje- og energiminister Terje Aasland. NIM mener den manglende oppfølgingen av dommen utgjør et pågående menneskerettighetsbrudd, og har bedt om et møte med statsråden. NIM er bekymret over
   den økende tillitskrisen mellom samiske miljøer og myndighetene.

   Til: Olje- og energiminister Terje Aasland

   Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027. NIM anbefaler at det nasjonale programmet for offisiell statistikk 2024–2027 eksplisitt søker å tette de omfattende kunnskapshullene som finnes i forhold til overvåking av menneskerettigheter og samiske rettigheter og samiske forhold generelt.

   Til: Finansdepartementet
   NIM-H-2023-005

   Høringsuttalelse – NOU 2022: 8 Ny minerallov

   NIMs høringsuttalelse til NOU 2022: 8 om en ny minerallov fokuserer i hovedsak på forslaget om å kunne inngå avtaler om å frasi seg menneskerettighetsbeskyttelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Høringsuttalelsen stiller også spørsmål ved forslagets bestemmelser om konsultasjonsrett, og om terminologien i formålsbestemmelsen.

   Til: Nærings- og fiskeridepartementet
   NIM-H-2022-031

   NIMs rapport om SP artikkel 27 og oppfølging av Fosen-dommen

   NIM sendte 1. april 2022 et brev til Olje- og energidepartementet, dels for å gi en nærmere presentasjon av rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» og dels for å uttrykke noen synspunkter på betydningen av Fosen-dommen i et menneskerettslig perspektiv. Blant annet fremheves at det i forlengelsen av Fosen-dommen er et pågående menneskerettighetsbrudd for reineierne på Fosen, og at myndighetene har en menneskerettslig reparasjonsplikt.

   Til: Olje- og energidepartementet
   NIM-B-2022-010

   Forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler)

   Forvaltningsområdet for samisk språk (språkområdet) gir viktige rammebetingelser for bruk og utvikling av samiske språk. NIM mener at et utvidet språkområde kan bidra til bedre gjennomføring av disse rettighetene også i byer og kommuner som er utenfor dagens språkområde. Det er samtidig viktig at rettighetsnivået i de kommuner som allerede inngår i forvaltningsområdet for samisk språk ikke svekkes. Sametingets syn på lovendringenes innhold og valg av ulike alternativer bør gis tilbørlig vekt. Berørte kommuner bør også oppmuntres til å fremme aktiv oppfølging av samelovens bestemmelser om samiske språk. Retten til muntlig svar på samisk bør beholdes i kommuner som er del av dagens forvaltningsområde.

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-H-2021-046

   Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

   Norges institusjon for menneskerettigheter ønsker samisk sykepleierutdanning velkommen. Utdanningen kan være et godt bidrag til å oppfylle Norges forpliktelser om retten til den høyeste oppnåelige helsestandard. NIM har ingen merknader til forslaget.

   Til: Kunnskapsdepartementet
   NIM-H-2021-028

   Skriftlig innspill til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (Prop. 86 L (2020-2021))

   NIM ønsker velkommen en lovfesting av konsultasjonsretten/plikten. NIM mener at lovforslaget tilfredsstiller de prosessuelle kravene om konsultasjoner etter ILO-konvensjon 169 om urfolk (ILO 169), tilpasset norske og samiske forhold. Lovfesting av konsultasjonsretten/plikten har vært under vurdering siden samerettsutvalgets forslag i 2007, og bør snarest gjennomføres for å sikre god menneskerettslig etterlevelse.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2021-019