NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

10 apr 2018

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i…

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

02 feb 2018

NIM mener at forslaget om å innføre en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité og at det er positivt at departementet har utredet forslaget opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Ut over det har ikke NIM merknader til lovforslaget.

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

24 jan 2018

NIM mener at spørsmålet om fengsling av barn er et område hvor det er lite tilrådelig at det norske regelverket, eller praktiseringen av dette, balanserer helt på grensen av hva som er tilrådelig innenfor konvensjonenes grenser. En slik balansegang vil lett kunne føre til situasjoner hvor Norge faktisk blir dømt for brudd på EMK artikkel 3.