NIMs arbeid

Digitalt grenseforsvar

Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.

Til: Forsvarsdepartementet
Norges lover

Endringer i barneloven og straffeprosessloven

NIM ser det som positivt at regjeringen ønsker å styrke barns rettsstilling i Norge og igangsette tiltak som er egnet til å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi stiller imidlertid spørsmål ved de virkemidler som foreslås.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Håndhevingen på diskrimineringsområdet

På generelt grunnlag støtter vi målsettingen om er mer effektiv håndheving på diskrimineringsområdet.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Muntlig høring om psykisk helsevernlov mv.

NIM er positive til at proposisjonen følger opp sentrale forslag fra Paulsrud-utvalgets utredning NOU 2011:9. I lys av den internasjonaler rettsutviklingen er  vi også positive til at regjeringen har oppnevnt Tvangslovutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tvangsregelverket i helse- og omsorgssektoren.

Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
Norges lover

Ny domstollov (31. oktober)

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven § 37

Flere av våre anbefalinger er fulgt opp i utkastet til retningslinjer, og NIM er positive til at Kriminalomsorgen utdyper bestemmelsene for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37

Til: Kriminalomsorgsdirektoratet
Norges lover

NOU 2016:4 Ny kommunelov

NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eksklusjon fra flyktningstatus

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet