NIMs arbeid

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

NIM mener at spørsmålet om fengsling av barn er et område hvor det er lite tilrådelig at det norske regelverket, eller praktiseringen av dette, balanserer helt på grensen av hva som er tilrådelig innenfor konvensjonenes grenser. En slik balansegang vil lett kunne føre til situasjoner hvor Norge faktisk blir dømt for brudd på EMK artikkel 3.

Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité

Notat til komitéhøring om endringer i statsborgerloven

Selv om NIM i utgangspunktet er enig i departementets konklusjoner, mener vi at administrativt tap av statsborgerskap på grunn av statsfiendtlige handlinger kan innebære en viss risiko for at staten krenker sine menneskerettslige forpliktelser.

Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité

Høringsuttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

NIM skriver i sin uttalelse til forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn at det bør legges opp til jevnlige evalueringer av både lovverket og praktiseringen, fordi den menneskerettslige vurderingen ikke bare vil avhenge av hvordan lovverket utformes, men også hvordan vilkårene i lovverket praktiseres.

Til: Kulturdepartementet

Høringsuttalelse til NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

NIM skriver i sin uttalelse at menneskerettighetene ikke gir føringer for om saker som nå behandles for fylkesnemnda bør behandles av domstolene, eller om UNE bør erstattes med en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse til NOU 2017:12 Svikt og svik

NIM anbefaler at norske myndigheter iverksetter effektive tiltak på systemnivå for å forebygge og forhindre at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det bør også iverksettes tiltak for å avdekke slike forhold på et tidligere stadium.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet