NIMs arbeid

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Forslaget styrker barns rettigheter på flere områder. NIM særlig positive til økt rettighetsfesting for barn. Videre er det en fordel at regler om tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner flyttes fra forskrift til lov. Forslaget gir bedre prosessuelle garantier for både barn og foreldre. Forslaget styrker også barn  med minoritet- eller urfolksbakgrunns rettigheter hva gjelder kultur, religion og språk.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW)

NIM har sendt sitt innspill til arbeidsgruppen som møtes i et formøte for å utarbeide saksliste, som en del av forberedelsene til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW). De problemstillinger som tas opp er: likestilling- og diskriminering;  ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; kvinner i fengsel; menneskerettigheter til eldre.

Digitalt grenseforsvar

Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.

Til: Forsvarsdepartementet
Norges lover

Endringer i barneloven og straffeprosessloven

NIM ser det som positivt at regjeringen ønsker å styrke barns rettsstilling i Norge og igangsette tiltak som er egnet til å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi stiller imidlertid spørsmål ved de virkemidler som foreslås.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Håndhevingen på diskrimineringsområdet

På generelt grunnlag støtter vi målsettingen om er mer effektiv håndheving på diskrimineringsområdet.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Muntlig høring om psykisk helsevernlov mv.

NIM er positive til at proposisjonen følger opp sentrale forslag fra Paulsrud-utvalgets utredning NOU 2011:9. I lys av den internasjonaler rettsutviklingen er  vi også positive til at regjeringen har oppnevnt Tvangslovutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tvangsregelverket i helse- og omsorgssektoren.

Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
Norges lover

Ny domstollov (31. oktober)

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven § 37

Flere av våre anbefalinger er fulgt opp i utkastet til retningslinjer, og NIM er positive til at Kriminalomsorgen utdyper bestemmelsene for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37

Til: Kriminalomsorgsdirektoratet