NIMs arbeid

NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

På bakgrunn av EMDs praksis anbefaler NIM at behovet for nasjonale retningslinjer bør utredes bedre, inkludert om det finnes alternative tiltak for å avhjelpe et eventuelt behov, før det settes i gang et arbeid med å innføre slike nasjonale retningslinjer som utvalget skisserer.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Ytringsfriheten verner den rett enhver har til å ytre seg, og den rett vi som individer og samfunn har til å holde oss informert om andres ytringer. Dette siste perspektivet omtales gjerne som informasjonsfrihet. Mediene har en særlig viktig rolle når det kommer til ytringsfriheten, ettersom de som offentlig vaktbikkje, videreformidler og tilrettelegger for en opplyst og bred […]

Til: Kulturdepartementet

Forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten

Det er viktig og positivt at det løftes frem i utredningen at barnevernarbeider må ha kunnskap om rettigheter og plikter i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen oppstiller helt grunnleggende rettigheter for barn, som alle barnevernsarbeidere må ha kunnskap om i sitt virke.

Til: Bufdir

Høringsuttalelse til forslag om endring i barnehageloven

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. NIM skriver i sin uttalelse til Kunnskapdepartementets høring at det ikke er noe i veien for også å foreslå og legge til rette for å snarlig innføre tilsvarende krav om samisk språkkompetanse for ansatte i samiske barnehager. Du […]

Til: Kunnskapsdepartementet
Norges lover

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering og frihetsberøvelse.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

De problemstillinger som tas opp er: NIM; begrepene etnisitet eller rase i diskrimineringsloven; hatkriminalitet og hatefulle ytringer; urfolk; nasjonale minoriteter; omsorg for enslige mindreårige asylsøkere; eldre og deres menneskerettighetssituasjon; utredningsinstruksen.

NIMs årlige rapport til Stortinget for 2016

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars. Sammen med årsmeldingen har vi i 2016 gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller?

Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Hvert år kommer det asylsøkende barn til Norge uten omsorgspersoner. Enslige mindreårige asylsøkere er, som andre barn, sårbare. Sårbarheten deres forsterkes ytterligere av at de er i et fremmed land og uten sine primære omsorgspersoner.