Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Høringsuttalelse – forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

02 feb 2018

NIM mener at forslaget om å innføre en absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité og at det er positivt at departementet har utredet forslaget opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Ut over det har ikke NIM merknader til lovforslaget.

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 126 L (2016-2017))

24 jan 2018

NIM mener at spørsmålet om fengsling av barn er et område hvor det er lite tilrådelig at det norske regelverket, eller praktiseringen av dette, balanserer helt på grensen av hva som er tilrådelig innenfor konvensjonenes grenser. En slik balansegang vil lett kunne føre til situasjoner hvor Norge faktisk blir dømt for brudd på EMK artikkel 3.

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

16 okt 2017

NIM støtter ikke lovforslaget §§ 16a og 16b slik bestemmelsene nå er utformet. Dersom departementet ønsker å gå videre med lovforslagene, bør departementet foreta en grundig gjennomgang og vurdering av hvilke skranker som samlet kan utledes av Norges internasjonale forpliktelser på området, herunder FNs konvensjon om statsløses stilling av 1961, Europarådets konvensjon om statsborgerskap…