Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 31–40 av 391 treff.

   Forslag om begrensnings- og derogasjonsadgang i Grunnloven

   NIM har send et høringsinnspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om grunnlovfesting av en derogasjonshjemmel og en begrensningshjemmel i Grunnlovens menneskerettighetskapittel.

   Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
   NIM-H-2024-013

   Høringssvar om ekspertgrupperapport om barn i fattige familier

   NIM har svart på høring om ekspertgruppen om barn i fattige familier sin rapport «En barndom for livet – Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier». NIM har ikke gått nærmere inn i alle forslagene og vurderingene til ekspertgruppen. I dette høringssvaret fremheves enkelte sider ved utredningen. Først gjennomgås menneskerettslige forpliktelser som er særlig relevante når det gjelder barn i fattige familier og hvordan ekspertgruppens rapport behandler disse. Deretter kommenterer vi anbefalingen om å innta en bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven. NIM understreker også viktigheten av å gjennomføre menneskerettslige vurderinger i oppfølgingen av rapporten.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-007

   Skriftlig innspill til Justiskomiteens høring av Prop. 36 S (2023- 2024) – Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)

   Etter NIMs syn inneholder den nye opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. gode og dekkende vurderinger av voldssituasjonen i Norge. Imidlertid savner NIM generelt mer konkrete, forpliktende og mål- og- etterprøvbare tiltak. I tillegg mener NIM det er behov for flere tiltak for å styrke krisesentertilbudet, flere tiltak rettet mot særlig utsatte grupper, og at det er viktig at det sikres tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre planen, også i et langtidsperspektiv.

   NIM-H-2024-006

   NOU 2023: 13 – «På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter.»

   NIM meiner utgreiinga gir eit breitt og godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av menneskerettane til personar med funksjonsnedsetjingar, både etter CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM vil understreke at ei grundig oppfølging av utgreiinga, saman med ei rekkje andre utgreiingar om rettane til personar med funksjonsnedsetjingar av nyare dato er eit viktig steg for å sikre og styrke realiseringa av menneskerettane personar med funksjonsnedsetjingar. NIM meiner også at det er viktig med ei menneskerettsleg tilnærming i oppfølginga og at det vert løyva tilstrekkeleg med ressursar til dei ulike aktørane som skal gjennomføre tiltaka som vert iverksett, og at personar med funksjonsnedsetjingar sine sivilsamfunnsorganisasjonar vert involvert i oppfølginga.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-004

   NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp

   NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om veivalg for klimapolitikken frem mot klimalovens mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 . NIM har i høringssvaret prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser eller har side til sentrale materielle eller prosessuelle menneskerettslige spørsmål, særlig Grunnloven § 112. NIM mener utvalget har flere gode anbefalinger som bør følges opp raskt for å fremme og beskytte menneskerettighetene, særlig å (i) videreutvikle/styrke klimaloven og etablere et uavhengig klimapanel/klimaråd, (ii) styrke konsekvensutredning og vurderinger av klimaeffektene av forbrenningsutslipp i norsk petroleumsforvaltning og (iii) vurdere når plikten til å nekte PUD etter Grunnloven § 112 inntrer i en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og ikke gi ytterligere PUD-tillatelser inntil en slik strategi og vurdering er ferdigstilt.

   Til: Klima- og miljødepartementet
   NIM-H-2024-005

   NOU 2023:24 Med barnet hele vegen – Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

   NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om store deler av institusjonsbarnevernsfeltet. Utredningen ivaretar barns rett til medvirkning på en god måte. Utvalget redegjør godt for og drøfter mange sentrale menneskerettigheter, samtidig som andre deler av utredningen klart har en side til menneskerettighetene uten at de i særlig grad trekkes inn. NIM har videre enkelte kommentarer knyttet til temaene helsehjelp for barn som bruker rusmidler og utvalgets vurdering av utfordringene knyttet til tverrfaglig helsekartlegging av barn.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-004

   NOU 2023: 20 «Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk»

   NIM meiner at utgreiinga gir departementet eit godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av rettane til teiknspråkbrukarar, etter både CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM meiner det er viktig at departementet har ei menneskerettsleg tilnærming til oppfølginga av utvalet sine forslag,  og at det vert sett i verk tiltak for å sikre at kommunane er tilstrekkeleg rusta til å ivareta det menneskerettslege ansvar dei har overfor teiknspråkbrukarar.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-003

   Innspill til representantforslag 39 S (2023–2024)

   NIM har avgitt skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av representantforslag om en tiltakspakke for enslige mindreårige asylsøkere.

   NIM mener at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere i Norge innebærer en manglende oppfyllelse av barnekonvensjonen. Det er etter vårt syn nødvendig med både rettslige og faktiske tiltak for å bedre situasjonen. I denne omgang går vi nærmere inn på det vi anser som et minimum for at omsorgstilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere skal oppfylle barnekonvensjonens krav.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-002

   NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

   NIM støtter utvalgets forslag om å utarbeide en tydelig veileder for konsultasjoner i planprosesser som omtaler sjøsamiske interesser. I områder hvor rettighetene er omtvistet eller ikke ferdig kartlagt, bør myndighetene sørge for at disse blir kartlagt og ellers utvise varsomhet før tillatelser til oppdrettsvirksomhet tildeles.

   Til: Nærings- og fiskeridepartementet
   NIM-H-2024-1