Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 31–40 av 42 treff.

   NIMs høringssvar til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp

   NIM diskuterer her menneskerettslige aspekter ved forslaget fra rusreformutvalget, herunder forslagene til lovendringer i lys av bl.a. barns rettigheter, retten til helse, og retten til privatliv.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-012
   Norges lover

   Høringsuttalelse – Endringer i personopplysningsloven mv.

   Overordnet savner NIM at endringsforslagets underliggende problemstilling – sjikaneutfordringer på internett – vurderes ut fra en noe bredere innfallsvinkel. Etter NIMs syn inngår utfordringer med hets og sjikane på internett som en del av et større og sammensatt bilde, og det er en fordel om disse utfordringene vurderes og adresseres langs flere akser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-023
   Norges lover

   Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

   NIM foreslår at menneskerettighetene bør synliggjøres i større grad i ny forvaltningslov, blant annet i lovens formålsbestemmelse. Videre har NIM innspill knyttet til reguleringen av forskriftsarbeid, konsultasjonsplikt, taushetsplikt, pressens innsynsrett, helautomatisert saksbehandling og barns medvirkningsrett.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-021

   Høringsuttalelse – Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

   NIM påpeker at en identifisering av behovet for å kreve politiattest på flere områder hvor personer er i kontakt med barn, kan være ett virkemiddel for å forebygge misbruk av barn. Dette er i tråd med FNs barnekomités anbefalinger til Norge. Departementet må likevel vurdere hvorvidt innføring av nye hjemler for å kreve politiattest er i samsvar med EMK artikkel 8.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2019-020

   Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

   Forslaget innebærer blant annet at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse, og at slik informasjon skal lagres vesentlig lengre enn etter gjeldende regelverk. NIM anbefaler at departementet vurderer og redegjør for de menneskerettslige rammene for politiets bruk av utlendingsmyndighetenes fingeravtrykksregister for etterforskningsformål.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-019

   Innspill til regjeringens arbeid med strategi for kunstig intelligens

   NIM mener at departementet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot de menneskerettslige problemstillingene som kan følge av kunstig intelligens (KI). Med progressiv bruk av teknologi følger det også et statlig ansvar for å utvikle dertil passende rettighetsbeskyttelse og rettssikkerhetsmekanismer.

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-H-2019-014

   Høringsuttalelse – Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

   NIM har i dag avgitt uttalelse til regjeringens høring om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. De temaer som tas opp er omtale og anvendelse av menneskerettigheter, jurisdiksjon og differensiert rettighetsbeskyttelse, tilrettelagt innhenting og retten til privatliv, samt ytringsfrihet og kildevern.

   Til: Forsvarsdepartementet
   NIM-H-2019-004

   Høringsuttalelse – Endringer i reglene om kildevern

   De temaer som tas opp er kildevernet generelt, vernets begrunnelse, kildevernreglenes virkeområde, vern av innholdet i journalistisk materiale generelt og tvangsmidler/etterforskning mot pressen.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-003
   mann forstørrelsesglass

   Innspill til mandat til personvernkommisjon

   I vårt innspill til utformingen av mandatet til ny personvernkommisjon presenterer NIM enkelte problemstillinger vi mener det er naturlig at den nye personvernkommisjonen tar opp i sin utredning. Det er etter NIMs syn behov for en bred analyse, der man utreder både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-011