NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

06 jun 2017

Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering…

Muntlig høring om sannhetskommisjon

Muntlig høring om sannhetskommisjon

15 mai 2017

Sannhetskommisjoner er i flere land brukt for å kartlegge og granske spørsmål om brudd på menneskerettigheter eller andre overgrep. Slike kommisjoner er en av pilarene i såkalt overgangsrettferdighet (transitional justice) for å håndtere tidligere tiders systematiske og grove menneskerettighetsbrudd og/eller brudd på folkeretten.

Tilknytningskrav for familieinnvandring

Tilknytningskrav for familieinnvandring

03 apr 2017

NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å…

Les vår årsmelding for 2016

Les vår årsmelding for 2016

28 mar 2017

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2016 ble overlevert Stortinget 28. mars, og er nå tilgjengelig for alle. Sammen med årsmeldingen har vi gitt ut tre temarapporter. Les temarapportene her: Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske Temarapport 2016 – Grunnloven…