Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

30 mai 2016

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og…

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

Årsmelding 2015 DOK. 18 (2015-2016)

30 mar 2016

Dette er den første meldingen til Stortinget fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Målet for den nasjonale institusjon for menneskerettigheter er å bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Dette fordrer et faglig solid kunnskapsgrunnlag, som vi vil innhente gjennom systematisk og etterprøvbar overvåking over tid av menneskerettslige forpliktelser i full bredde.

Individklagerett CRPD

Individklagerett CRPD

14 sep 2015

NIM benytter herved anledningen til å uttrykke sin støtte til at norske myndigheter som den klare hovedregel bør signere og ratifisere alle sentrale menneskerettighetskonvensjoner og deres respektive individklageordninger.