Min stivrras leat vihtta láhttu. Stivrajođiheaddji lea diggeriekteduopmár Åsne Julsrud. Stivrra nubbinjođiheaddji lea Knut Vollebæk. Eará stivraláhtut leat Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen ja Anne-Sofie Syvertsen.

Åsne Julsrud

Styreleder

+47(99)23316970
Styreleder fra 1. januar 2017. Cand.jur. og LLM fra England. Dommer ved Oslo tingrett siden 2013, tidligere ved Drammen tingrett 2005–2013. Flere verv, bl.a. sekretær for 22. juli-kommisjonen, nåværende styremedlem i ICJ-Norge og medlem av Dommerforeningens utvalg for menneskerettigheter.

Knut Vollebæk

Nestleder

M.Sc. Tidligere diplomat, utenriksminister og statssekretær. Flere internasjonale verv, bl.a. nåværende leder av UN Advisory Board on Human Security og kommissær i International Commission on Missing Persons. Har tidligere ledet Tater-/romaniutvalget og vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE.

Gro Dikkanen

Styremedlem

Cand.jur. Administrativ leder av Finnmarkskommisjonen siden 2009. Tidligere bl.a. lederstillinger i Sametingets administrasjon og ved Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Har vært prosjektleder for arbeidet med nordisk samekonvensjon i Kommunaldepartementet.

Jan Helgesen

Styremedlem

Cand.jur. Førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, UiO. Flere internasjonale verv, bl.a. første visepresident, tidligere president, i Venezia-kommisjonen og leder av FN’s arbeidsgruppe som utarbeidet Erklæringen om Human Rights Defenders. Medlem av Menneskerettighetsutvalget som utredet en begrenset revisjon av Grunnloven.

Anne-Sofie Syvertsen

Styremedlem

Cand.med. Fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Hatt en rekke verv, bl.a. styremedlem ved Fakultet for helse og ernæring ved Universitetet i Agder og medlem av regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning.

Stuoradiggi vállje stivrra njealji jáhkkái. Stivrras galget leat vihtta láhttu. Láhttut galget ovddastit iešguđetlágan fágasurggiid, maiddai juridihkalaš gelbbolašvuohta olmmošvuoigatvuođaid birra ja ásahusjođiheami birra. Ovtta láhttus galgá leat earenoamáš máhttu ja diehtu sámi áššiid birra. Dála stivra lea válljejuvvon geassemánu 30. beaivái 2019.

 

Stivračoahkkimiid beavdegirjjiid gávnnat dáppe.