200 results

Styret

19 Sep 2017

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sitt styre består av fem medlemmer. Fra 1. juli 2019 ledes styret av Marit Berger Røsland. Nestleder er Nils Asbjørn Engstad. Øvrige styremedlemmer er Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

Ansatte

19 Sep 2017

Alle foto av NIM, med unntak av: Foto av Jenny Sandvig: Kim Ramberghaug Foto av Elianne Kemble-Clarkson og Magnus Eide: Stortinget  …

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet

19 Sep 2017

Retten til å ytre, uttrykke og tilegne seg informasjon og meninger. Ytringsfriheten må tidvis avveies mot andre rettigheter og hensyn, som privatlivs- eller diskrimineringsvernet, for eksempel illustrert av forbudene mot trusler og hatefulle ytringer. Mediene har et særskilt vern som følge av sin sentrale rolle for å realisere flere av de demokratiske samfunnshensynene som ytringsfriheten skal beskytte. Nært beslektet med ytringsfriheten er forsamlings- og foreningsfriheten, som også har et eget menneskerettslig vern.

Diskriminering

Diskriminering

06 Sep 2017

Alle er like for loven og ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Diskrimineringsvernet er en grunnpilar i menneskerettighetssystemet og gir omfattende forpliktelser for staten, herunder for å unngå diskriminering selv, for å bekjempe diskriminering blant private og for å hindre indirekte og strukturell diskriminering.

Væpnet konflikt

Væpnet konflikt

04 Sep 2017

Staten har en plikt til å unngå å bli ansvarlig for eller bidra til brudd på menneskerettighetene eller internasjonal humanitær rett i tilknytning til væpnet konflikt. Plikten gjelder ikke bare i Norge, men gjelder også ved norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner utenfor Norge samt i forbindelse med norsk eksport av våpen og ammunisjon.