174 results

Høringsuttalelse: NOU 2019:20 – En styrket familieverntjeneste

Høringsuttalelse: NOU 2019:20 – En styrket familieverntjeneste

15 Apr 2020

NIM mener at flere av forslagene i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste styrker barns menneskerettigheter i saker hvor familier splittes eller det er konflikter. Det er positivt at barnets beste og barnets rett til medvirkning, blant annet ved at barn får rett til å delta i meklingsprosessen, foreslås lovfestet. Dette er også i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité.

International resources

International resources

08 Apr 2020

This page presents key resources and recommendations from international human rights bodies, experts and organisations regarding the protection of human rights during the COVID-19 pandemic.

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

02 Apr 2020

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering…