Menneskerettighetene forplikter ikke private aktører, men den reelle ivaretakelsen av menneskerettighetene kan ofte avhenge av selskapers atferd og praksis. Dette kan stille større krav til statens tiltak, for eksempel gjennom veiledning eller lov, for å sikre at selskaper respekterer menneskerettighetene.

Næringsliv

Mlenny/iStock photo.

Sentrale bestemmelser

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A, 4 og 13, regnskapsloven § 3-3 c, straffeloven kap. 4, anskaffelsesloven § 5, personopplysningsloven.

Utvikling 2019–2020

  • Høring av Etikkinformasjonsutvalgets utredning og lovforslag om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger (des. 2019).
  • Høring av advokaters menneskerettighetsansvar som del av advokatforskriften (jan. 2019).
  • Stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper (Meld. St. 8 (2019–2020)).

 NIMs arbeid med næringsliv